top of page
  • Writer's pictureTimo Toivanen

Kustannukset liiketoiminnassa

Päivitetty: 4. syysk. 2020

Mitä tarkoitetaan yrityksen kustannuksilla? Yrityksen toiminnasta aiheutuu varsin laaja joukko erilaisia menoja eli kustannuksia. Kustannuksilla tarkoitetaan yrityksen toiminnasta aiheutuvia maksuja. Yrityksen toiminnassa kustannuksia aiheutuu erilaisten tuotannontekijöiden käytöstä. Tuotannontekijöitä ovat mm. työvoima, raaka-aineet, alihankintasuoritukset, toimitilat ja työvälineet. Yleisin tapa jaotella kustannuksia on jakaa niitä ulkoisen laskentatoimen kululajikohtaisen tuloslaskelmakaavan mukaisiin ryhmiin. Kululajikohtaisia pääryhmiä ovat

  • materiaalit ja palvelut

  • henkilöstökulut

  • poistot ja arvonalentumiset

  • liiketoiminnan muut kulut ja

  • rahoituskulut.

Mitä kustannuksia ovat materiaalit ja palvelut? Kustannusryhmä sisältää myytävien suoritteiden aiheuttamia suoria kustannuksia, kuten valmiiden myytäviksi tarkoitettujen tuotteiden ostokustannukset tai valmistettavien tuotteiden raaka-ainekustannukset. Lisäksi tähän ryhmään sisältyy kirjanpidossa ja tilinpäätöksessä erä nimeltä ulkopuoliset palvelut, joka sisältää myytävään tuotteeseen suoraan liittyviä alihankintakustannuksia. Mitä ovat henkilöstökulut? Henkilöstökulut sisältävät yritykseen palkatun henkilöstön palkkakustannukset sekä lakisääteiset sivukulut, joita ovat mm. eläkevakuutusmaksut, sosiaaliturvamaksut, työttömyysvakuutusmaksut ja ryhmähenkivakuutukset. Mitä ovat poistot ja arvonalentumiset? Poistot ja arvonalentumiset sisältävät pitkävaikutteisen omaisuuden eli käyttöomaisuuden aiheuttamia kustannuksia. Nämä kustannukset jaksotetaan pitkävaikutteisen omaisuuden taloudelliselle käyttöiälle ja tätä jaksotusta kutsutaan kirjanpidossa poistoiksi. Kannattavuuslaskennassa pitää muistaa huomioida myös nämä pitkävaikutteisen käyttöomaisuuden kustannukset, muuten laskelmat antavat liian positiivisen kuvan laskentakauden kannattavuudesta. Mitä ovat liiketoiminnan muut kulut? Liiketoiminnan muut kulut sisältävät laajan joukon erilaisia kustannuksia. Näitä ovat mm. toimitilakulut, ajoneuvokulut, leasingvuokrat, matkakulut, tietoliikenteestä aiheutuvat kulut, markkinointi, jne. Kirjanpidon tilikartan kulutileistä suurin osa päätyy tähän pääryhmään tuloslaskelmalla. Mitä ovat rahoituskulut? Rahoituskulut ovat mm. pankkilainoista ja muista lainoista aiheutuvat korkokustannukset sekä viivästyskorot. Nämäkin pitää muistaa huomioida kannattavuuslaskelmissa. Muita rahoituskuluja ovat mm. lainojen hoitokulut sekä takauskulut. Kustannukset kannattavuuslaskennassa. Kannattavuuslaskennassa kustannuksia voidaan jaotella myös muuttuviin ja kiinteisiin kustannuksiin. Näihin palataan tarkemmin katetuottolaskentaa käsiteltäessä. Toinen tapa jaotella kustannuksia on välittömiin ja välillisiin kustannuksiin. Tätä jaottelua käytetään tarkemmissa suoritekohtaisissa kustannuslaskentamalleissa, kuten lisäyslaskennassa ja toimintolaskennassa. Näihin palataan myös myöhemmin.


Mihin kustannuksiin sinä voit vaikuttaa omilla valinnoillasi? Oletko tarkastanut, kuinka suuri vaikutus kyseisillä kustannuksilla on yrityksen kannattavuuteen?

Yksi helppo tapa tarkastella asiaa on tutustua yrityksen kuluprosentteihin eli kuluerän suhteellinen osuus yrityksen liikevaihdosta.


Mitkä ovat merkittävimmät kustannuserät omalla toimialallasi?Jos haluat saada kirjoitukset suoraan sähköpostiisi, liity blogimme tilaajaksi tästä.


Hozzászólások


Suosituimmat aiheemme

bottom of page