top of page
  • Writer's pictureTimo Toivanen

Liiketoiminnasta aiheutuvat tuotot, joista muodostuvat positiiviset kassavirrat

Päivitetty: 15. huhtik. 2021


Olen käsitellyt aiemmin tuottoja ja liikevaihtoa otsikolla Mitä ovat tuotot ja liikevaihto?. Tässä kirjoituksessa käsittelen liiketoiminnasta aiheutuvia tuottoja hieman tarkemmin tuloslaskelman näkökulmasta.

Tuotoilla tarkoitetaan yleisimmin yritykseen sisään tulevaa rahaa.


Ulkoisen laskennan puolella mm. tilinpäätöksen tuloslaskelmalla tuotot jakautuvat useimmiten kolmeen pääryhmään, jotka ovat liikevaihto, liiketoiminnan muut tuotot ja rahoitustuotot (ennen 1.1.2016 voimaan tullutta kirjanpitolain uudistusta tilinpäätöksessä oli myös satunnaiset tuotot, mutta se on nyt poistunut).

Mitä liikevaihto tarkoittaa?

Liikevaihto määritellään kirjanpitolaissa (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1997/19971336#L4P1). Liikevaihdolla tarkoitetaan yrityksen varsinaisen liiketoiminnan aiheuttamia myyntituottoja.

Liikevaihdosta ei ole vielä vähennetty mitään varsinaisia kustannuksia, mutta siitä on vähennetty myönnetyt alennukset, arvonlisäverot ja muut välittömästi myynnin määrään perustuvat verot. Liikevaihto on virallisen tuloslaskelmakaavan ylin rivi ja toivottavasti aina myös tuloslaskelman suurin summa.

Mitä ovat liiketoiminnan muut tuotot?

Liiketoiminnan muut tuotot löytyvät myös virallisesta tuloslaskelmakaavasta. Niitä ovat esim. kiinteistöjen vuokratulot, jos yrityksen varsinainen liiketoiminta ei ole vuokraustoimintaa. Lisäksi näitä ovat saadut avustukset ja muut varsinaiseen liiketoimintaan kuulumattomat tulot, kuten matalapalkkatuki. Lisäksi tähän erään sisältyy myös pitkävaikutteisen käyttöomaisuuden myyntivoitot.

Mitä tarkoittaa rahoitustuotot?

Rahoitustuottoja ovat mm. sijoitustoiminnan tuotot, ulkopuolisille annetuista lainoista aiheutuvat korkotuotot, omistusyhteysyritysten jakamat osingot ja positiiviset valuuttakurssierot.

Yrityksen toiminnasta aiheutuvat tuotot ovat kaikki tärkeitä, mutta liiketoiminnan seurannassa useimmiten keskitytään liikevaihtoon. Liikevaihdon maksimointi ei kuitenkaan aina ole paras tavoite, koska liikevaihtoa voidaan maksimoida esim. hintaa laskemalla. Hintaa laskemalla liikevaihdon kasvattaminen saattaa pahimmassa tapauksessa johtaa kokonaiskannattavuuden laskuun.

Minkälaisia tuottoja teidän liiketoiminnasta muodostuu? Mihin tuottoihin sinä voit valinnoillasi vaikuttaa?


Jos haluat saada kirjoitukset suoraan sähköpostiisi, liity blogimme tilaajaksi tästä.


Comments


Suosituimmat aiheemme

bottom of page